OPFØLGNINGSPLAN 2020

 

Baggrund og formål

Hovedstadens Kristne Gymnasium ønsker med sin evaluering af trivsel og kvalitet i undervisning og samvær at sætte retning for skolens kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og sætte fokus på de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser, som er lovgivningsmæssigt givet, er:

 • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
 • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
 • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

De tre retningsgivende mål ligger i forlængelse af HKgyms værdier om

VæredygtighedLæredygtighed og Levedygtighed.

I korthed beskriver disse værdier tre grundlæggende livsindstillinger – at være, at lære og at leve som områder, der kan gøres til genstand for udvikling – og ikke blot som statiske eller medfødte ‘settings’. Derfor ‘-dygtighed’.

Væredygtighed er således evne til at acceptere ens værdi som skabt unik uanset hvordan man præsterer på forskellige arenaer – udseende, faglighed, krop og meget andet.

Læredygtighed handler om at lære at lære. Hvordan optimerer jeg mine læringsmetoder og/eller de læringsrum, jeg indgår i, så jeg lærer bedst muligt og kan forfølge mine mål – nogen gange på trods af det udgangspunkt, jeg har.

Levedygtighed handler om at træffe langtidsholdbare valg. Både for en selv, for skolen, klassen, i relationer og globalt. Altså både en personlig tilgang og en fællesskabsorienteret tilgang. Fx. Bæredygtighed i mine valg.

Indsatser

Faglig indsats

Med baggrund i gennemførte evalueringer – herunder Elevtrivselsundersøgelsen i efterår 2019 har vi udvalgt områder, som vi ønsker at fokusere yderligere på det kommende skoleår. En hovedkonklusion herfra er blandt andet, at eleverne generelt scorer sig selv lavt i det faglige – både i niveau, arbejdsindsats og tilgang. Det undrer medarbejdere og ledelse, der ikke har samme oplevelse. Og det rejser spørgsmålet om, hvorfor.

Det har vi spurgt eleverne om og drøftet på Pædagogisk Råd og nogle af de kommentarer, vi hører, er, at vore elever måske er lidt for ‘ydmyge’ og ‘rater’ sig selv urimeligt hårdt – eller i hvert fald positionerer deres skoleindsats som underordnet andet vigtigt fritidsengagement – fx klubarbejde, kirkeligt arbejde, fritidsjob eller andet.

Første indsats har således været at rejse debatten i skolens såkaldte kernegrupper, der er grupper på 6-7 elever fra forskellige årgange med en lærer, der mødes uformelt og drøfter stort og småt. De kvalitative interviews ramme har været, hvordan være Superfaglige uden at gå på kompromis med menneskeligheden – uden at blive super-stressede?!

Evalueringsresultatet blev efterfølgende drøftet på Pædagogisk Råd og her blev en række aktioner foreslået, for at gøre eleverne så dygtige, som de kan, men også for at øge det faglige fokus – eller legitimere det faglige i forhold til andre (vigtige) fritidsaktiviteter.

 • Giv ansvar til eleverne for undervisning – med udgangspunkt i læringstrekantens postulat om, at højeste læringstilegnelse opnås, når eleven selv gengiver eller replikerer det indlærte, udfordres lærerne til at ‘bruge’ de ældre elever i de yngre klasser. Det giver også gode rollemodeller og styrker de relationelle bånd på tværs af årgange.
 • Faglige konkurrencer – talentpleje – lærerne opfordres til at udfordre elever til at deltage i diverse konkurrencer, ligesom puljetimer anvendes til at styrke specifikke interesseområder hos den enkelte elev.
 • HKGYM indgår i fælles faglig sparring med Det Kristne Gymnasium og Københavns Private Gymnasium, så lærerne møder fagkollegaer. Her drøftes faglige indsatser såsom karaktergivning, prøveafvikling, udveksling af undervisningsforløb.
  Der er afsat tre pædagogiske dage med KPG i 2020 og vi har mødtes to gange – en gang før sommeren og en gang i forberedelsesdagene inden skolestart
 • Differentieret undervisning: Udfordring til de dygtigste – elevdifferentiering opdeling af matematikhold.
 • Der skal i det kommende skoleår være særligt fokus på de lærere, der har SPS-timer med elever med særlige behov. Jævnlige opfølgninger med ledelse og andre mentorer. Der er derfor nedsat et SPS-udvalg, der følger udviklingen henover skoleåret bestående af mentorer, studievejleder og ledelsesrepræsentant.
Karrierelæring

HKGYM samarbejder med Københavns Uddannelsesvejledning og der er tilknyttet en vejleder, der besøger klasserne i løbet af det tre-årige forløb. Her tilbydes der tillige individuelle vejledningssamtaler.

På nuværende tidspunkt er det dog vanskeligt at opstille mål på baggrund af data, da HKGYM endnu ikke har produceret dimittender.

I løbet af skoleåret 2020-21 inviteres færdiguddannede kandidater til at møde vore elever ved fællessamlinger og i forbindelse med faglige forløb i klasserne. Fx. i Erhvervsøkonomi oa. Til forældremødet i september inviteres forældre til at deltage med egne erfaringer fra uddannelsesforløb.

Det er et mål for dette skoleår, at ledelsen opstiller en plan for at følge vore dimittender efter endt eksamen.

Trivsel

Der har været og er stort fokus på trivsel blandt eleverne – især i skoleårets begyndelse. I dette skoleår har vi udpeget ‘klasseformænd’ – dvs en slags klasselærer, der følger op på klassens trivsel og er tovholder på diverse initiativer. Dertil kommer, at klassens trivsel også gøres til genstand for drøftelse ved klasseteam-møder med klassens lærere. Det er klasseformændene, der leder disse møder.

Helt overordnet trives vore elever godt, så vi vurderer ikke, at vi skal lave særlige foranstaltninger udover det vi allerede har. Til gengæld vil vi styrke de allerede eksisterende tiltag ved at

 1. Flere lærere på skolens aktivitetsudvalg. Fritidsdelen betyder meget for elevernes trivsel og er også et indsatsområde for skolen.
 2. Kernegruppernes struktur styrkes med flere grupper og skemalagte samlinger/frokostmøder.