ANTIMOBBESTRATEGI

På HKGYM går vi op i trivsel og et godt læringssmiljø. Vi tolererer derfor ingen for form for mobning, herunder digital mobning.

Med udgangspunkt i vores kristne værdier og væredygtighed støtter vi naturligt op omkring medmenneskelighed og antimobning. Vi mener hermed, at vi alle er unikke og værdifulde. Fokus er derfor rettet på den enkeltes værdi. Alle tager hensyn og respekterer hinanden, også når vi er uenige. Antimobning ser vi derfor som et fælles ansvar, og forventer, at alle på skolen er med til at forebygge og reagere på mobning. Ligesom vi forventer, at alle lever op til skolens generelle ordensregler, som også handler om fællesskab og respekt.

Alle elever på HKGYM skal leve op til skolens værdier og regler, som de fremgår af skolens værdigrundlag og ordensregler. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på HKGYM.

 

Definition af mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: f.eks. øgenavne eller sårende bemærkninger
 • Socialt: f.eks. eleven bliver holdt udenfor fællesskabet
 • Materielt: f.eks. eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: f.eks. eleven bliver truet eller tvunget til noget
 • Fysisk: f.eks. eleven bliver slået eller sparket

Digital mobning:

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook

 

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives

En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.

I en klasse, hvor der sker mobning, kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

Forebyggelse af mobning

Kernegrupper:

Vi forebygger mobning, bl.a. i kernegrupper, hvor eleverne er delt op i faste hold på tværs af klasserne, og tager emner op som trivsel og mobning. Derudover holder både elever og lærere jævnligt møder omkring læring og trivsel. Ligesom vi altid følger op på uoverensstemmelser og tegn på mobning.

Ledelse og medarbejdere:

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller kernegruppelærer, hvis man fornemmer noget
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

Lærere:

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet
 • Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter, f.eks. ekskursioner, introforløb og studierejser
 • Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning

Klasser:

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle og alle skal være meldt ind i klassegrupper
 • Alle siger fra overfor drilleri og mobning
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning

 

Handleplan – hvad gør vi

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge reglerne. Se vores ordensregler.

Når en medarbejder får en henvendelse om mulig mobning, skal medarbejderen straks orientere ledelsen, som kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen
 • Afklaring af, hvad den mobbede har brug for af støtte til at overkomme mobbehændelserne
 • Kontakt til den mobbedes nærmeste pårørende/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

Ledelsen vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere. Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelsen udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:

 • Møde med klassens lærere
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. nærmeste pårørende, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen
 • Samtale mellem leder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor