ORDENSREGLER PÅ HKGYM

På HKGYM har alle et ansvar for fællesskabet og den enkelte, og alle udviser respekt for hinanden.

HKGYM er en værdibaseret skole. Det betyder, at regler skal støtte op om skolens værdier.

Mennesker er unikke og værdifulde, vi har brug for hinanden og har brug for at være engageret i hinanden og i samfundet. Det betyder, at elever, lærere, rektor og andre ansatte lytter til hinanden. Vi forventer, at alle på skolen viser hinanden og de fælles beslutninger respekt. Vi respekterer hinandens meninger, sætter pris på forskellighed i holdninger og respekterer menneskelige grænser. Sagt på en anden måde: Vi taler ordentligt til hinanden og udviser i det hele taget hensynsfuldhed, også når vi er uenige.

 

Undervisningen

Da god undervisning er afhængig af, at der er nogle velforberedte, motiverede elever og lærere til stede, gælder dette:

– Man møder til tiden og er velforberedt til hver time.

– Man er koncentreret og engagerer sig i det faglige indhold.

– Alle har ansvar for gennemførelsen af god undervisning.

– Mobiltelefoner og computere anvendes kun til faglige formål under timerne, og dette sker efter lærerens anvisninger. Mobiler og computere kan blive inddraget, hvis de bruges til andre formål end dem, læreren anviser.

– Hvis arrangementer uden for undervisningen er obligatoriske, skal man møde op til disse.

 

Skolens lokaler og fællesrum

Da vi alle elsker et pænt og dejligt klasselokale, gælder dette:

– Man sørger for, at ens bord ser pænt ud efter hver skoledag, så der ikke ligger bøger og affald på ens bord og gulvet.

– Man passer på skolens inventar og behandler møbler, som om de var ens egne.

– Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens område.

– Da det kan være rart at trække sig tilbage og opholde sig i stillezoner på skolen, skal der være ro i disse stillezoner.

 

Arealet rundt om skolen

Da vi er så heldige at have udendørsareal ved skolen, hvor man kan få sig lidt frisk luft, gælder dette:

– Man passer på de ting, der findes på arealet omkring skolen og tager hensyn til andre, der også benytter disse arealer.

– Da det lovmæssigt ikke er tilladt at ryge på skolen, og da det desuden er sundhedsskadeligt, er det hverken tilladt at ryge udendørs eller indendørs på skolens adresse, så man skal gå helt ud til vejen, hvis man vil ryge.

Fravær

Undervisningen på HKGYM bliver bedre, jo flere elever der er til stede. Alle elevers bidrag i undervisningen er vigtig. Derfor registrerer vi fravær ved hvert modul.

Hvis man til et modul møder op efter lærerens fraværsregistrering, får man fuldt fravær. Fraværsregistrering finder sted ved modulets start.

Elever, der ikke afleverer en opgave til tiden, vil få registreret fravær for denne aflevering. Elever er herefter selv ansvarlige for, at den manglende aflevering bliver afleveret hurtigst muligt efter aftale med den pågældende lærer.

Ved fravær for et modul eller en aflevering har elever selv ansvar for at meddele årsag til fraværet.

Det er ikke tilladt at have mere end 5% fravær for undervisning og 5% for skriftlige opgaver. Hvis en elevs fravær overstiger disse grænser, vil eleven blive indkaldt til samtale og få en mundtlig advarsel. Eleven skal da i en aftalt periode nedsætte sit fravær. Sker dette ikke, kan eleven få en skriftlig advarsel. Hvis eleven herefter ikke nedsætter sit fravær, kan eleven miste sin SU eller blive bortvist. Skolen vil løbende vurdere elevens studieaktivitet.

I tilfælde af en længere fraværsperiode skal eleven meddele dette til skolen, og skolen kan kræve en lægeerklæring som dokumentation.

 

Snyd ved skriftlige opgaver

Da man ikke består en eksamen, hvis man snyder, må man heller ikke snyde ved opgaver/prøver på HKGYM.

– På vores gymnasium forstås snyd ved skriftlige opgaver som skriftlige opgaver, som eleven ikke selv har skrevet, eller hvor eleven har brugt andres opgaver og evt. tilrettet dem. I tilfælde af snyd kan den enkelte lærer vælge, om eleven skal have en ny afleveringsfrist, eller om opgaven skal bedømmes -03.

 

Lectio

– Da beskeder fra læreren, information om lektier og opgaver findes på Lectio, skal alle elever dagligt orientere sig her.

 

Skolens undervisningsmaterialer

Da vi er så heldige at kunne gøre brug af moderne undervisningsmaterialer, er det vigtigt, at vi alle passer godt på dem:

– Alle er ansvarlig for de undervisningsmaterialer, som de får udleveret. Man skal selv erhverve sig mapper eller andet, så der holdes orden i de udleverede undervisningsmaterialer.

– Til hvert undervisningsmodul skal eleven huske at medbringe bøger og en computer eller tablet.

– Der må ikke skrives i skolens bøger.