STUDIE- OG ORDENSREGLER PÅ HKGYM

På HKGYM har alle et ansvar for fællesskabet og den enkelte, og alle udviser respekt for hinanden. HKGYM er en værdibaseret skole. Det betyder, at regler skal støtte op om skolens værdier.

STUDIEREGLER

På HKGYM forventer vi, at man som elev møder til tiden og er velforberedt til hver time.

Man er koncentreret og engagerer sig i det faglige indhold.
Alle har ansvar for gennemførelsen af god undervisning.

Mobiltelefoner og computere anvendes kun til faglige formål under timerne, og dette sker efter lærerens anvisninger. 

Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter som skolen afholder. Det forventes at eleverne skal stå til rådighed for undervisning i tidsrummet 8.30-15.30 og at det også forventes at eleverne uden for dette tidsrum kan modtage undervisning,  såfremt dette er meldt ud i god tid.

Alle skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Opgaver på tre elevtimer eller mere meddeles af faglæreren via Lectio senest 10 skoledage før aflevering. Mindre opgaver meddeles i så god tid som muligt.

Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

På basis af den hjemmel der gives i eksamensbekendtgørelsen §5 stk. 3 anvender skolen ExamCookie til skriftlige eksamener og prøver. Programmet skal installeres på computeren inden prøvens start og monitorerer elevens aktivitet i eksaminationstiden. Efter prøven afinstalleres programmet automatisk. Såfremt der på baggrund af dataen fra ExamCookie skulle opstå mistanke om snyd, gives der sanktioner i hht. proceduren for “sanktioneringen af overtrædelse af Studie- og ordensregler”.

Da beskeder fra læreren, information om lektier og opgaver findes på Lectio, skal alle elever dagligt orientere sig her.

Snyd er ikke tilladt.
Det er snyd, når man
– afleverer skriftligt arbejde, man ikke selv har lavet
– bruger andres forlæg med egne, begrænsede rettelser
– ikke angiver samarbejdspartnere/kilder, hvor samarbejdet er tilladt.

 

Ordensregler

Mennesker er unikke og værdifulde, vi har brug for hinanden og har brug for at være engageret i hinanden og i samfundet. Det betyder, at elever, lærere, rektor og andre ansatte lytter til hinanden. Vi forventer, at alle på skolen viser hinanden og de fælles beslutninger respekt. Vi respekterer hinandens meninger, sætter pris på forskellighed i holdninger og respekterer menneskelige grænser. Sagt på en anden måde: Vi taler ordentligt til hinanden og udviser i det hele taget hensynsfuldhed, også når vi er uenige.

Enhver form for mobning skal undgås og påtales, hvis den opleves. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Ligesom det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden.

Det er et fælles ansvar, at der bliver passet godt på lokalerne. Så – man sørger for, at ens bord ser pænt ud efter hver skoledag, så der ikke ligger bøger og affald på ens bord og gulvet. Og man passer på skolens inventar

– Da det kan være rart at trække sig tilbage og opholde sig i stillezoner på skolen, skal der være ro i disse stillezoner

– Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens område.

Vedrørende udendørsarealet ved skolen gælder det, at man passer på de ting, der findes på arealet omkring skolen og tager hensyn til andre, der også benytter disse arealer.

Elever må ikke lave eller videreformidle lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold – herunder med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Dette gælder også i fritiden, hvis adfærden på de digitale medier har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Procedurer ved elevers overtrædelse af reglerne

Fravær

Alt fravær fra undervisning, fællestimer m.m. registreres af faglærer, uanset årsag.

Der fraværsregistreres normalt ved timens begyndelse.

Der gives som udgangspunkt fravær, hvis eleven kommer for sent eller afbryder sin deltagelse i undervisningen inden lektionens ophør. Et lavere fravær end 100% kan gives, hvis læreren vurderer, at dette er rimeligt.

Fravær, der godskrives: Aktiviteter med/for skolen, elevråd, div. skoleudvalg og skolerelaterede samtaler, Forsvarets dag, studiedage. Eleven har ansvar for at sikre evt. manglende godskrivning. Ved højt fravær kan eleven nægtes deltagelse i disse aktiviteter (undtaget dog borgerligt ombud).

Der godskrives ikke ved sygdom, undersøgelser, behandlingsforløb m.m. Eleven skal angive fraværsårsag, og skolen vurderer herefter det samlede fraværsbillede.

Hele fraværsregistreringen bliver meddelt eleven løbende via Lectio, så der er mulighed for at kontrollere og evt. gøre indsigelse mod opgørelsen

Skolen kan kræve udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring som dokumentation for længerevarende sygdom.

Varsler ved fravær

Almindeligt fravær:

Frem til 15. september tager rektor eller klasselærer kontakt til elever ved 12 timers fravær.

Efter 15. september træder følgende procedure i kraft:

1. Der gives mundtlig advarsel ved 10% fremmødefravær ”i perioden” – altså den afholdte del af skoleåret. Rektor eller klasselærer formidler denne advarsel til eleven. Ved en mundtlig advarsel får eleven fire uger til at reducere sit fravær ved maksimalt fremmøde.

2. Sker der ikke en reduktion til under 10% efter fire uger, indstilles eleven til skriftlig advarsel. Dette sker i samråd med rektor og rektor giver advarslen. Eleven får fire uger til at reducere sit fravær ved maksimalt fremmøde.

Er der ikke maksimalt fremmøde i fire-ugers perioden indstilles eleven til mulig sanktion.

Skriftligt fravær:

Ved 10% ”fravær” indkaldes til samtale med rektor eller klasselærer som en markering af, at eleven er under observation.

Fire uger efter gives mundtligt advarsel, hvis der ikke er sket nogen markant forbedring. Er der fortsat ingen forbedring efter yderligere fire uger gives skriftlig advarsel. Fortsætter fraværet indstilles eleven til mulig sanktion.

Snyd:

Snyd medfører: Ved delvis afskrift: Læreren vurderer, om der er basis for at give en karakter for den delvise og derfor mangelfulde aflevering. Ved totalafskrift: Der gives karakteren – 3. Ved gentagelse: Sagen overdrages til rektor og der gives en skriftlig advarsel og henvises til mulige sanktioner.

Snyd ved prøver: Er der mistanke om snyd ved prøver følger skolen retningslinjerne i Eksamensbekendtgørelsen og Bekendtgørelsen nr. 1276 af 27/11 2017. Dette kan medføre bortvisning fra prøven med krav om aflæggelse af ny prøve.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets afslutning. Ved skriftlig advarsel – og ved evt. sanktioner – vil skolen normalvis kontakte forældre eller værge til den pågældende elev, hvis eleven er under 18 år gammel.

 

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

HKGYM kan træffe afgørelse om at iværksætte en eller flere af følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne jf. afsnit 3.

1) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

2) Midlertidig eller længerevarende inddragelse af SU i forbindelse med manglende studieaktivitet.

3) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene.

4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

5) Bortvisning fra HKGYM

 

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

HKGYM har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

 

Klage

Klager: Eleven selv eller forældre/værger kan klage over rektors afgørelse mht. iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning. Klagen skal indgives inden to uger og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af elev/forældre/værge. Kommentaren vedlægges klagen til undervisningsministeriet. Klager har ikke opsættende virkning.

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser samt ny bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019.

Alle elever og ansatte på HKGYM er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

 

Godkendt d. af HKGYM’s bestyrelse