EKSAMENER OG ÅRSPRØVER

GENEREL EKSAMENSINFORMATION

Eksamensperioden samt prøvetidspunkter for offentliggjorte prøver fremgår altid af Lectios månedskalender.

Det er en betingelse for adgang til eksamen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

 

Hvor mange eksamener/prøver på STX?

Man skal aflægge 10 prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de 10 prøver indgår SRP med tilhørende mundtlig eksamen og skriftlig eksamen i Dansk. Disse er obligatoriske. Derudover er der prøve i  nv og ap, hvis karakterer tæller med på eksamensbeviset.

Man skal som udgangspunkt efter 2.g have været oppe i mindst tre prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været til eksamen i et fag i 1.g – og vælger dette som valgfag i 3.g – tæller 1.g prøven ikke med i de 10.

 

Eksamensbevis

Eksamensbeviset indeholder samtlige opnåede årskarakterer (på fagets højeste niveau) samt eksamenskarakterer.

Karaktererne har forskellig vægt. A-niveauer har vægt 2, B-niveauer 1,5 og C-niveauer 1.

I fag med skriftlig karakter fordeles vægten ligeligt mellem skriftlige og mundtlige karakterer.

Specielt for STX: nv og ap har hver vægt 0,25, SRP har vægt 2.

Der udregnes ét samlet gennemsnit

 

REGLER OG ADFÆRD VED EKSAMEN

BEMÆRK: De officielle regler for fagene m.v. findes i bekendtgørelserne:

 

Skriftlig eksamen

 • Du SKAL møde senest 30 min. før skriftlig eksamens begyndelse og indtage din plads
 • Hvis du bruger egen computer, skal den være sat op, og du skal have tjekket din adgang til nettet inden kl. 8.45
 • Se også bestemmelserne vedrørende brug af pc og reglerne om brug af internet
 • Dørene lukkes ca. 8.45, hvorefter der gives orientering om prøveforløbet
 • Det er forbudt at forlade sin plads uden tilladelse fra en vagt. Hvis du forlader lokalet uden tilladelse, betragtes det som en ikke-afleveret besvarelse
 • Hvis du ønsker mere papir, skal du have det udleveret af en vagt
 • Det er ikke tilladt at tage computer, usb-stik, besvarelsesark/kladder og opgaver med ud af eksamenslokalet før eksamens afslutning
 • Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, skal du henvende dig direkte til rektor, der et. kan give dig dispensation til at deltage. Ellers er du udelukket fra denne eksamen og kan først indstille dig til eksamen i næste eksamenstermin
 • Ved aflevering elektronisk, gør du alt klar til aflevering dvs. har lavet en pdf-fil og vedhæftet den inde på afleveringssiden, men du tilkalder en vagt, der påser, at du rent faktisk afleverer.

BEMÆRK: DET ER DIT EGET ANSVAR, AT DU HAR DE TILLADTE HJÆLPEMIDLER MED. SKOLEN KAN NORMALT IKKE LÅNE UD – EVT. LÅN SKAL FORETAGES INDEN EKSAMENSDAGEN.

 

Mundtlig eksamen

Din tid til eksamen fremgår af Lectio. Bemærk at eksamenstidspunktet kan ændres indtil 3 døgn før eksamen. Du skal selv holde dig á jour med din mødetid

Mød i god tid!

Hvis du kommer for sent til mundtlig eksamen, skal du henvende dig direkte til rektor. Hvis censor giver tilladelse, kan du blive eksamineret som den sidste. Ellers er du udelukket fra denne eksamen og kan først indstille dig til eksamen året efter.

 • Hvis du er enig med en anden elev om at bytte tid, kan I gøre det efter aftale med jeres lærer.
 • Du har selv ansvaret for at medbringe bøger, udleverede kopier, rapporter, opgaver, journaler og noter samt evt. lommeregner.
 • Sørg for at få at vide fra din faglærer, hvad du må medbringe ved eksaminationen. Reglerne er nemlig ikke de samme for alle fag

 

Snyd og følgerne af ikke at overholde eksamensreglerne

Snyd medfører bortvisning fra den pågældende eksamen (det betyder, at du i så fald først tidligst kan tage din eksamen året efter).

Snyd er fx:

 • Hvis du selv søger/får hjælp, eller hvis du giver andre hjælp under eksamen – i det hele taget henvender dig til andre end vagterne.
 • Hvis du anvender andet end de tilladte hjælpemidler ved eksamen. Der er forskellige regler for fagene! MEN brug af mobiltelefon er ALDRIG tilladt, og brug af internet sker kun i meget begrænset omfang og kun til egne læremidler, der er brugt i undervisningen. Kræver adgang via særligt eksamensnetværk (se under pc-brug ved eksamen).

 

Sygdom og sygeeksamen

Hvis du bliver syg til eksamen, skal du ringe til kontoret senest 8.30 og søge læge – senest samme dag.
Hvis du ikke har meldt dig syg og kontaktet din læge, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse.

Hvis du trods sygdom er mødt til en prøve og påbegynder eksaminationen, har du ikke mulighed for sygeeksamen.

Hvis du bliver rask i løbet af eksamensterminen, vil den/de eksaminer, du har været forhindret i at deltage i, blive lagt i den ordinære eksamenstermin. Hvis dette kan lade sig gøre, har du ikke ret til sygeeksamen efter sommerferien.

Sygeeksamen gives af rektor, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du har søgt læge senest på eksamensdagen
 2. Sygdommen er dokumenteret ved godkendt lægeattest, der er afleveret på kontoret senest 1 uge efter 1. sygedag.

Sygeeksamen finder sted senest 4 uger inde i det nye skoleår.

 

Klager over karakterer eller eksamensforløb

Klage over karakterer eller over eksamensforløb: se menupunktet “klager” nedenfor.

 

Årsprøver

Årsprøver er sidestillet med eksamen, og det vil sige at eksamensreglerne også gælder her. Gennemførelse af alle prøver er obligatorisk for at kunne rykke op i næste klasse. Evt. sygeårsprøve arrangeres, hvis muligt, i slutningen af eksamensperioden og ellers i august måned.

 

Vedrørende brug af internet ved skriftlige og mundtlige eksamener

Al adgang til internet SKAL foregå gennem skolens netværk

Bemærk : Netværkstrafikken – også på andre netværk end eksamensnetværket – kan blive overvåget, og man kan blive bedt om at aflevere sin computer efter eksamen til undersøgelse, hvis der opstår en situation hvor der kan være tvivl om reglerne er blevet overholdt.

 

Generelle bestemmelser

Man må til eksamen – skriftlig eller mundtlig, reglerne er ens – kun bruge egne læremidler. Dvs. materialer der konkret er brugt i undervisningen. Besøg på internetsider, der ikke helt specifikt har været brugt i undervisningen, er derfor snyd, og konsekvensen er bortvisning.

Da der ikke må kommunikeres – heller ikke utilsigtet – er adgang til delte dokumenter som i fx Google eller Dropbox IKKE tilladt, da der ikke kan garanteres, at en eller anden ikke skriver i dokumentet. Materiale, som man tror, man måske skal bruge fra sådanne steder, skal altså ALTID være downloadet til pc’en på forhånd.

Anbefalingen til mundtlig eksamen er helt klart, at man har alt materiale klar på sin pc, da tiden til opkobling etc. hurtig bliver en væsentlig faktor.

Der kan være undtagelser i visse fag, men disse kommunikeres ved behov.

 

Musik under eksamen

Hvis man vil høre musik under eksamen, SKAL selve musikken være downloadet på ens computers harddisk inden eksamensdagen. Under delprøver uden hjælpemidler må man ikke høre musik.

 

PC ved skriftlige prøver

Brug af pc er generelt tilladt, men der kan være enkelte fag, hvor der er begrænsninger. Fx kan der i engelsk og matematik 2-delte prøver, hvor der ikke må bruges pc i ’prøven uden hjælpemidler’. Der kan i nogle fag være begrænsninger i tilladte programmer. Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl.

Ved prøver med adgang til digitale læremidler, fx Gyldendals røde ordbøger, må man kun logge på skolens netværk. Du skal selv sørge for, at du kender dit login til det sædvanlige trådløse net på skolen. Det er det, der skal bruges. Skriv det ned, fx i din mobil så du INDEN prøvens start bliver logget rigtigt på.

 

KLAGE OVER KARAKTERER OG EKSAMENSFORLØB

Hvis der er forhold, du vil klage over, så skal du straks gøre opmærksom på dette ved henvendelse til rektor eller vicerektor, der vil vejlede om, hvordan man klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage. (se også nedenfor)

Skriftlig begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.

Den skriftlige klage skal afleveres til rektor/vicerektor.

 

Proceduren for behandling af klager

1. Klagen indgives.

Eksaminanden kan indgive en klage til institutionen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. (skoleferier tæller ikke med i de 14 dage). Klagen skal være individuel, skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.

3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger. Juli måned indgår ikke i fristen.

4. Herefter foreligger institutionen udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.

5. Institutionen træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:

 • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)
  Institutionen kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse eller tilbud om omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler.
 • tilbud om ny prøve (omprøve).
 • at klageren ikke får medhold i klagen.

6. Afgørelsen skal meddeles klager snarest muligt. Institutionen har ved vinterterminen en frist til at træffe sin afgørelse på to måneder og ved sommerterminen tre måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal klager have besked om, hvorfor og hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

 

Ombedømmelse (kun ved skriftlige prøver)

Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger efter modtagelsen af tilbuddet herom, udpeger institutionen nye bedømmere.

Institutionen sender opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. til ombedømmerene. De nye bedømmere træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Ombedømmelsen skal ske snarest muligt og senest en måned efter modtagelse af klagen. I fristen indgår juli måned ikke.

Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Ombedømmernes afgørelse returneres til institutionen, der meddeler resultatet af ombedømmelsen til klageren og orienterer om klageadgangen.

Eksaminanden kan klage til institutionen over ombedømmernes afgørelse senest to uger efter afgørelsens meddelelse.

DISPENSATIONER – SÆRLIGE EKSAMENSVILKÅR

(særlige vilkår kunne fx være forlænget tid)

Elever/kursister med specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) eller psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, kan søge om særlige eksamensvilkår, som fx forlænget tid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen.

Dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være rektor i hænde senest den 1.2 i prøveåret. (gælder ikke i 2019) Rektor kan, hvor der foreligger særlige forhold, dispensere fra disse frister.

Ved alle dispensationsansøgninger skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen. Dokumentationen skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau. For elever med ordblindhed mv. vil en godkendt SPS-ansøgning, være tilstrækkelig dokumentation. Yderligere dokumentation for ordblindhed kan vedlægges. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan dog ikke danne grundlag for dispensation.

Til ansøgningen kan anvendes nedenstående ansøgningsskema (se links) vedlagt dokumentation for de specifikke problemer. Læsevejlederne står for SPS-test og vil kunne rådgive og hjælpe i forhold til udformning af ansøgningen. Desuden kan læsevejlederne teste for visse specifikke vanskeligheder og hjælpe til med, at eleven får en individuel vurdering af dispensationsbehovet. Eleven underrettes skriftligt om afgørelsen. En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin og den tilhørende sygeeksamen.

Hent ansøgningsskema:

dispensationer_ansoegningsskema

Skemaet sendes som enten word- eller pdf-fil til kontor@hkgym.dk