lovpligtig information

Optagelse på HKGYM

Læs mere om optagelse på HKGYM her og her

Indviduel kompetencevurdering

I en række tilfælde kan en vurdering af elevens reelle faglige kvalifikationer føre til, at eleven får merit. Merit betyder, at eleven helt eller delvist fritages for undervisningen i et eller flere fag og måske også for de tilhørende prøver. Merit gives efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

En institution skal give merit, når eleven før optagelsen har erhvervet reelle faglige kvalifikationer, som indebærer, at eleven helt eller delvist har nået de faglige mål, som er fastsat for ét eller flere fag i uddannelsen, eller at eleven har nået andre faglige mål, som kan træde i stedet for de fastsatte mål.

Ansøgning om merit skal som hovedregel afleveres til institutionen senest ved uddannelsesforløbets start.

Du kan læser mere om merit her

Trivsel og fastholdelse

HKGYM Trivselspakke

På HKGYM er et af vores største fokusområder vores elevers trivsel. Når vi ikke er større, har vi mulighed for et godt kendskab til jer, og kan derfor hurtigt reagere hvis I skulle komme ind i mistrivsel eller problemer af en art.

Udover den gode daglige kontakt, har også nogle formelle værktøjer, som man kan benytte sig af, og som er med til at understøtte og hjælpe studieopholdet.

Elevråd: Vi har som alle andre gymnasier et elevråd, hvor man kan tage emner op, diskutere dem, og bringe sagen videre til skolens ledelse.

ETU: Vi deltager i den årlige ElevTrivselUndersøgelse, som giver os nogle indikationer på, hvordan trivslen er på HKGYM i forhold til tidligere år, og i forhold til andre gymnasier.

Lektiecafé: Vi har en gang om ugen en lektiecafé, hvor elever og lærere mødes og laver lektier sammen. Der er muligvis nogen, der kan hjælpe med dine opgaver, eller i alt fald hjælpe dig med kontakt til dem, der kan hjælpe.

Kernegrupper: Alle elever er en del af en kernegruppe, som består af ca. 8 elever, sat sammen på tværs af årgangene. Disse kerngrupper bruges til at debattere emner som angår os alle. De bruges også til at løse praktiske opgaver, og de bruges til at skabe en sammenhæng på tværs af klasser og årgange. De mødes ca. hver 3. uge, og der er få grænser for, hvad kernegrupperne kan bruges til.

Klasselærer: Hver klasse har tilknyttet en lærer, som er ansvarlig for at klassen generelt fungerer, og som leder klasseteamet i forhold til om der er specielle pædagogiske eller sociale tiltag, der skal tages i brug for at klassen fungerer socialt og fagligt.

Ekstra undervisning: Hvis du af en eller anden årsag er kommet bagud i et fag, så tilbyder vi gerne ekstra undervisning, så du har en bedre chance for at komme i gang igen.

Studievejledning: Vi har en studievejleder, som udover at hjælpe med SU-sager, også kan kontaktes, hvis der er noget, du ikke kan få til at fungere. Om det er din lektielæsning, en lærer eller din klasse, der er volder dig problemer, så vil studievejlederen gerne hjælpe dig videre.

Mentorer/SPS-støtte: Hvis du har en diagnose, eller bare har brug for en mentor i det daglige, for at strukturere og organisere dit studie, så finder vi gerne en til dig. En del af mentorerne kan vi søge gennem det offentlige SPS-system, men passer du ikke til det system, og stadig har brug for en mentor, så finder vi gerne én.

Antimobbestrategi

På HKGYM går vi op i trivsel og et godt læringssmiljø. Vi tolererer derfor ingen for form for mobning, herunder digital mobning.

Med udgangspunkt i vores kristne værdier og væredygtighed støtter vi naturligt op omkring medmenneskelighed og antimobning. Vi mener hermed, at vi alle er unikke og værdifulde. Fokus er derfor rettet på den enkeltes værdi. Alle tager hensyn og respekterer hinanden, også når vi er uenige. Antimobning ser vi derfor som et fælles ansvar, og forventer, at alle på skolen er med til at forebygge og reagere på mobning. Ligesom vi forventer, at alle lever op til skolens generelle ordensregler, som også handler om fællesskab og respekt.

Alle elever på HKGYM skal leve op til skolens værdier og regler, som de fremgår af skolens værdigrundlag og ordensregler. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på HKGYM.

Læs vores tiltag for at sikre et godt miljø her

Kvalitetsudviklingssystem

På grund af lederskifte blev der ikke skrevet nogen officiel rapport i 2021, men evalueringen blev foretaget mundtligt på PR og i bestyrelsen, hvorefter der blev lavet en opfølgningsplan for 2021 ud fra disse drøftelser.

Læs om HKGYM’s kvalitetssystem her.

Nøgletal

På grund af gymnasiets unge alder, er ikke alle nøgletal tilgængelige.
Se Nøgletal for HKGYM 2020/2021 her.

Se Nøgletal for HKGYM 2021/2022 HER

YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Her kan du finde en lang række lovpligtige informationer om HKGYM. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på kontor@hkgym.dk.