Samtykkeerklæring

Orientering om behandling af personoplysninger

Oplysninger som skolen altid behandler

Som led i din uddannelse på HKGym indsamler og behandler gymnasiet personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år).
HKGym tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år) som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig og sagligt begrundet. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning og skolens økonomistyring.

Det kan være for, at vi kan dokumentere, for at du opfylder betingelserne for optagelse, for oprykning til næste klassetrin, for modtagelse af SU eller andre ydelser, som du har ansøgt om eller for at blive indstillet til eksamen på normale vilkår.

Herudover behandles års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive student.

 

Personoplysninger, som skolen behandler:

 • Stamoplysninger på dig og dine forældre, dvs. navn, adresse, CPR-numre, telefonnummer,
  mailadresse
 • De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning, herunder oplysninger om
  tidligere skoleaktiviteter, din begrundelse i fritekst for at søge om optagelse hos os, dine karakterer
  fra 9. eller 10. klasse, evt. bilag med udtalelser, diverse erklæringer og oplysninger om særlige
  forhold
 • Evt. vurderinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om din uddannelsesparathed
 • Evt. resultater fra din optagelsesprøve
 • Oplysninger om holdsætning, ønsker i forhold til studieretning
 • Dit foto (til intern visning på Lectio)
 • Oplysninger om dine faglige resultater og standpunkt
 • Oplysninger om din deltagelse i prøver og eksamen, netværkstrafik under prøver og eksamen med internetadgang
 • Oplysninger om dit fravær og årsager til fravær
 • Oplysninger om din adgang til og trafik i de IT-systemer, du er brugeroprettet i, idet vi som led i vores systemdrift og -vedligehold samt til forebyggelse af misbrug har adgang til oplysninger om fx brugertrafik og –adfærd i skolens IT-systemer, fx i Lectio og på skolens netværk
 • Individuelle aftaler fx om udlån af bøger til dig eller adgang til fx musiklokalet uden for normal åbningstid
 • Oplysninger om betalingskort og transaktioner som led i dit eller dine forældres køb af billetter til skolens arrangementer eller betaling for studieture

I sjældnere tilfælde kan det blive nødvendigt at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger om dig, fx som led i

 • Anmodning om optagelse på særlige vilkår eller særundervisning pga. fx handicap*
 • Ved mistanke om snyd ved prøver og eksamen
 • Sager om sanktioner (fx fratagelse af SU, prøveaflæggelse i alle fag, ikke-indstillet til eksamen, bortvisning)
 • Mistanke eller konstatering af misbrug af skolens IT-systemer eller netværk
 • Håndtering af fravær og fraværsgrunde, hvis du eller dine forældre selv oplyser os om, at fraværet skyldes helbreds- eller sociale forhold, og hvis du/I med henvisning til disse forhold beder om særlige vilkår, fx sygeundervisning, forlænget tid til eksamen, sygeeksamen, eller lign.
 • Testresultater, fx som led i ordblindetest*
 • Kopi af dit pas som led i studierejse*
 • Oplysninger om forældreindkomst* og/eller ganske særlige forhold i hjemmet, fx sygdom, hvis du selv søger om dispensation til udeboende SU
 • Oplysninger om gæld til skolen som følge af din manglende bogaflevering
 • De med * markerede oplysninger ovenfor er frivillige for dig at afgive, idet du dog kan blive afskåret fra visse ydelser eller begivenheder, hvis du ikke giver os oplysningerne. Et eksempel herpå kunne være, at du blev afskåret fra at deltage i en studietur, hvis du ikke vil give os en kopi af dit pas. De med * markerede oplysninger indgår i samtykkeerklæringen i næste afsnit.

Hovedstadens Kristne Gymnasium videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen, og det øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som gymnasieskole. Modtagere af dine oplysninger kan da være Undervisningsministeriet eller ministeriets styrelser, kommuner, regioner eller Styrelsen for Videregående Uddannelser.

2: Oplysninger som skolen behandler, hvis der gives samtykke

Udover de ovenfor nævnte tilfælde behandler HKGym normalt også forskellige oplysninger om dig, som du (eller dine forældre, hvis du er under 18 år) skal give os tilladelse (samtykke) til, at vi må behandle. Vi behandler dine oplysninger med omhu, og det sker kun, når det vurderes at være relevant som led i vores drift af skolen.

Samtykkeerklæringens spørgsmål er vist nedenfor. Konkret giver du dit samtykke/afviser at give samtykke skriftligt.

Så længe du er under 18 år, skal dine forældre bekræfte dit svar på første spørgsmål, mens det alene er dig selv, der svarer på de to efterfølgende spørgsmål. Hvis dine forældre er uenige i dine svar, bliver det dine forældres svar, der er gældende. Når du fylder 18 år, kan du selv ændre svarene. Fristen er 1/7-2018

 

Registrering af personoplysninger af følsom karakter

Må skolen registrere og behandle følsomme personoplysninger om din trivsel og dit helbred, som du selv giver skolen, eller som skolen efter aftale med dig/dine forældre indhenter fra andre myndigheder?

Må skolen formidle dine pasoplysninger i forbindelse med studierejser?

Formålet: Dokumentation af dine eventuelle særlige behov, der berettiger dig til særlige ydelser eller hjælp eller til fritagelser eller merit for fag & dokumentation af din identitet i forbindelse med bestilling af rejser.

Konsekvens hvis samtykket ikke gives: Skolen vil ikke registrere oplysninger om dit helbred og/eller din trivsel, og der vil i forlængelse heraf ikke være mulighed for at tilbyde særlig støtte eller udeboende SU. Skolen vil ikke kunne tilmelde dig til en studierejse.

Konsekvens hvis samtykket trækkes tilbage: Skolen vil ikke længere registrere oplysninger om dit helbred og/eller din trivsel, og der vil i forlængelse heraf ikke være mulighed for at tilbyde særlig støtte eller udeboende SU.

 

Ja ____        Nej ____

 

Offentliggørelse af foto- og videomateriale i trykte og elektroniske publikationer

Må skolen offentliggøre foto- og videomateriale af dig i trykte og elektroniske publikationer?

Formålet: Materialer taget i skolesammenhæng, til brug i informationsmateriale og til illustration af skolens liv på eksempelvis hjemmeside og sociale medier.

Elektronisk materiale, som let lader sig slette (fx billeder på sociale medier) fjernes altid på opfordring, selv om du giver dit samtykke til, at foto- og videomateriale må anvendes i trykte og elektroniske publikationer.

Konsekvens hvis samtykke ikke gives: Materiale med foto eller video af dig vil ikke blive anvendt. Du er også selv forpligtet til at holde dig på afstand af kamera og optageudstyr.

Konsekvens hvis samtykket tilbagekaldes: Fremtidigt materiale med foto eller video af dig vil ikke blive anvendt. Du er også selv forpligtet til at holde dig på afstand af kamera og optageudstyr.

Ja ____              Nej ____

Orientering af dine forældre efter du er fyldt 18 år

Må skolen orientere dine forældre om dine forhold, efter at du er fyldt 18 år?

Formålet: Det kan styrke muligheden for at hjælpe dig bedst muligt, hvis det vurderes, at du har brug for ekstra støtte grundet faglige, sociale eller personlige udfordringer.

Konsekvens hvis samtykke ikke gives: Skolen vil ikke kontakte dine forældre
Konsekvens hvis samtykket tilbagekaldes: Skolen vil ikke fremover kontakte dine forældre

 

Ja ____           Nej ____

Hvis du ikke giver samtykke til et eller flere af spørgsmålene, skal du være opmærksom på, at der vil være ydelser, som du kun får adgang til i begrænset omfang. Det drejer sig eksempelvis om studievejledning, og du vil ikke have adgang til at søge om udeboende SU.

Du har altid ret til at tilbagekalde det samtykke, som du har givet. I så fald kontakter du skolens kontor på kontor@hkgym.dk. Dit samtykke vil så bortfalde, og i tilfælde, hvor informationer allerede er givet videre, vil de bortfalde i relation til fremtidige situationer.

Hvis I har spørgsmål til skolens samtykkeerklæring, kan I kontakte skolens administration.

 

Elevens navn: ____________________________________________________________________________

Elevens cpr. nr.: __________________________________________________________________________

 

Forældremyndighedsindehaver:

Navn: _________________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________

Tlf. nr.: _________________________________________________________________________________

 

Forældremyndighedsindehaver:

Navn:     _______________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________

Tlf. nr.: _________________________________________________________________________________

 

_________________                   ________________________________________
Dato                                              Underskrift, forældremyndighedsindehaver

 

_________________                   ________________________________________
Dato                                              Underskrift, forældremyndighedsindehaver

 

 

3: Krav til elevers anvendelse af skolens netværk og personoplysninger om elever og personale

Som led i din skolegang vil du (og dine forældre indtil du fylder 18 år) få adgang til nogle af skolens ITsystemer og undervisningsnetværk. Vores retningslinjer om hvad skolens IT-systemer og netværk må bruges, præsenteres du for i introduktionsperioden.
Som led i din skolegang vil du få kendskab til personoplysninger om dine kammerater og lærere. Disse oplysninger skal du behandle med omtanke og respekt.

Vedrørende deling af billeder og/eller lyd- eller videooptagelser af andre personer på internettet skal du være meget opmærksom på følgende:

 • Du må kun dele oplysninger, videoer og fotos af andre, hvis alle de personer, som oplysningerne angår (fx de personer, der kan ses eller høres på en video) på forhånd har givet lov – tydeligt og frivilligt. Hvis man deler noget uden at have fået lov, er det ulovligt.
 • Det skal være den konkrete oplysning, video eller foto, som personerne skal give lov til, at du deler. Dvs. at hvis man har sagt ”ja” én gang, gælder det kun i det aktuelle tilfælde.
 • Hvis personerne senere fortryder, at de sagde ”ja” til at du måtte dele oplysninger, video eller fotos af dem, skal du straks fjerne materialet igen fra det medie, hvor du har lagt den op, ligesom du skal bede de venner, du evt. har delt materialet med, om at slette det!
 • Det kan i mange tilfælde være praktisk umuligt at fjerne materiale fra fx sociale medier, og derfor skal du overveje nøje, om det er en god ide at dele materialet i første omgang
 • Hvis skaden allerede ér sket og materialet er lagt på nettet og evt. videredelt, kan man finde vejledning i at slette materiale fra forskellige platforme i denne vejledning fra Red Barnet.

4: Retten til indsigt, indsigelse, berigtigelse og klageadgang

Du (eller dine forældre, hvis du er under 18 år) kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til samt på hvilket grundlag, vi evt. overfører personoplysningerne til tredjelande, jf. art. 15 i
databeskyttelsesforordningen.

Indsigten kan gives enten ved at vi udleverer en kopi af oplysningerne, og/eller ved, at vi beder dig/jer om selv at logge ind med jeres brugeradgang i et IT-system og se oplysningerne deri.

Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Du (eller dine forældre, hvis du er under 18 år) kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis dine/jeres interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for HKGyms legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i
databeskyttelsesforordningen.
Du (eller dine forældre, hvis du er under 18 år) kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig eller jer, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til HKGyms dokumentation for vores administration af dine skolegang. De fleste oplysninger om dig slettes derfor 3 år efter, at du er blevet student.

Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter 5 år: oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler.

Følgende oplysninger om dig slettes efter 10 år:

 • Oplysninger om sanktioner.
 • Dit eksamensbevis slettes efter 30 år.
 • Dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt- og systembrugeroplysninger) opbevares indtil du fylder 18 år.
 • Hvis du har sagt ja til, at vi stadig må kontakte dine forældre ang. din skolegang, når du er fyldt 18 år, opbevarer vi dine forældres personoplysninger, indtil du forlader skolen. Hvis der fx som led i ansøgning om udeboende SU er indhentet oplysninger om dine forældres indkomst eller øvrige forhold, opbevarer vi dem i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor du er blevet student.

Du (eller dine forældre) skal kontakte databeskyttelsesrådgiveren og oplyse, hvilken ret, du/I ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, giver vi en begrundelse for det, og du/I vil så få lejlighed til at udtale jer, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt retten kan udøves. Vores afgørelse herom skal følge Forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte skolens kontor.
HKGYMs behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.